Nájem hrobových míst

 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. 

Jedná se o tyto služby:

  • údržba oplocení a bran
  • úklid komunikací, sečení volných travnatých ploch, odvoz zeleně
  • likvidace odpadu z hrobů, údržby pohřebiště
  • čištění a údržba odvodňovacích žlabů
  • provoz vodovodu, dovoz vody do cisterny
  • údržba laviček
  • vedení evidence, uzavírání smluv, správa pohřebiště
  • provoz chemického WC

 
Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanoven tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště: 
  

  •  pro pohřebiště v Hlinsku činí tlecí doba 15 let 
  •  pro pohřebiště v Chlumu činí tlecí doba 13 let

Urnový háj

Upozornění

19.09.2012 13:55
Upozorňujeme nájemce urnových míst, že dle schváleného Řádu veřejného pohřebiště, mohou urny ukládat pouze pod epitafní desky o rozměru 50 cm x 50 cm.Jiné hrobové příslušenství není přípustné a nájmce bude vyzván k jeho odstranění.