ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu tvoří těžiště činnosti společnosti. K zajištění úkolů spojených se svozem komunálního odpadu společnost disponuje kvalitní svozovou technikou. Kvalitní technika zajišťuje svoz všech typů sběrných nádob. Součástí svozu komunálního odpadu jsou mobilní svozy velkoobjemového odpadu. 

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

V rámci komplexních služeb společnost řeší též problematiku nebezpečných odpadů. Cílem je vyloučit z komunálního odpadu ty složky, které mají nebezpečné vlastnosti. Za tímto účelem provozuje dva sběrné dvory a v obcích provádí pravidelné mobilní svozy nebezpečných odpadů. 

 

Sběr a třídění separovaného odpadu

Cílem společnosti v této oblasti je minimalizace množství odpadu ukládaného na skládce a zvýšení podílu využitelných složek komunálního odpadu. Posledním článkem systému separace je třídící linka sloužící k dotřídění sbíraných komodit.  

 

Provoz řízené skládky odpadů (CZE00449)

Skládka Srní je určena pro ukládání odpadů kategorie O a je provozována dle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění č. 76/2002 Sb.  

 

Provoz sběrného dvora

Zařízení sběrný dvůr Hlinsko CZE00379 je určeno nejenom pro občany, ale i pro podnikající fyzické a právnické osoby na základě smluvního vztahu.

V rámci provozu sběrného dvora je prováděno oddělené shromažďování, skladování, sběr, třídění a přeprava odpadů. Dále sběrný dvůr slouží jako místo zpětného odběru použitých, kompletních elektrozařízení (EEZ). Občané mohou EEZ odevzdávat zdarma.